UVOD U TRIBON

 1. UVOD U TRIBON 4 HULL PROGRAM
TRIBON 4 Hull snažan je namjenski program za dizajniranje strukture trupa broda, koji pokriva cijeli proces od dizajniranja trupa do izrade dijelova i tehnologije sastavljanja za sve vrste broda. Uz bavljenje crtežima i listama dijelova, nudi svu dokumentaciju potrebnu za dizajn i proces gradnje broda.
Tribon je kompletan informacijski sustav, slika 1., koji nudi software za dizajn brodskog trupa. Njegov program sadrži kompletan niz parametarskih standarda koji se koriste za modeliranje, automatsku generaciju liste dijelova i naprednu generaciju crteža za proizvodnju.
Koncepcija panela je osnovno obilježje ovog programa. Panel je struktura, odnosno ranga od malog koljena do razine nosača, paluba, nepropusnih pregrada itd.
Panel, zajedno sa svojim pripadajućim dijelovima (profilima, koljenima itd.), osnovna je jedinica modeliranja u Tribonu, dok većina drugih sistema koriste manju razinu jediničnog komada. Tribon je objektno orijentiran namjenski program i pripadajući dijelovi su automatski generirani iz samog panela.
Isporučuje se zajedno sa širokom listom prolagodljivih brodograđevnih standarada za kojena, profile, otvore prolaze itd., te pomoću tih standardarda prilagođavamo geometriju navedenih dijelova zavisno od uvjeta u kojima će oni biti korišteni prema pravilima brodogradnje. Na primjer, geometrija završetka lima ovisit će o potrebnoj pripremi za zavarivanje, debljine lima, kutu između zavarivanih dijelova i biti će automatski izračunata. Standardi se mogu prilagođavati, te dodavati novi zavisno o potrebama korisnika.

Tribon je podjeljen na sljedeće module:

1. Hullform module
 1. Curved Hull module
 2. Planar Hull module
 3. Plate nesting and NC modul

2. Hullform modul

Uovom dijelu program nam omogućava dvije mogućnosti za početak novog projekta. Prvi je početak sa definiranom formom trupa, a drugi početak kao preliminarni dizajn koristeći posebni program za početak strukturalnog dizajna. Kasnije se formirani paneli lako modificiraju prema formi broda.
Glavne brodske linije, knjige produljenja, volumeni itd. lako se dobiju iz površine trupa. Preliminarni dizajn je pospremljen u blokove prema strategiji gradnje broda. Preliminarni dizajn trupa dopunjuje se sa detaljima završetaka profila, priprema završetaka limova, otvora itd.

3. Curved Hull module

Zakrivljeni dijelovi brodskog trupa, generirani su interakcijski iz trupa broda i spremljeni kao dijelovi u TRIBON Product Information Model. Interaktivni alati omogućavaju korisniku da definira, npr. šavove ovisno o gemetriji trupa.

3.1 Procjena materijala

Zavareni spojevi, sučeljni spojevi, tragovi uzdužnjaka poprečnih elemenata stvoreni su upotrebom površine trupa.
Rana procjena količine materijala za profile oplate mogu se dobiti koristeći funkcije tragova uzdužnjaka trupa. Količina materijala za limove oplate dobije se iz funkcije razvijanja oplate.

3.2 Zakrivljeni paneli

Funkcije zakrivljenih panela trebaju biti korištene za izradu kompletnih panela oplate broda, uključujući i detaljan opis uzdužnjaka oplate i poprečnih elemenata.

 1. 21 Razvijanje oplate

Pogled razvijene oplate može biti napravljen automatski. Taj pogled može biti sličan drugim pogledima i biti upotrebljen za modeliranje. Pogledi razvijene oplate obično prikazuju polovicu broda razvijenu od simetrale broda. Također može biti razvijen preko simetrale broda i ograničen određenim dijelovima oplate. Drenažni otvori na profilima oplate i cijele strukture prema oplati mogu biti simbolički prikazani u pogledu razvijene oplate.

 1. 22 Informacije o proizvodnji

Sva potrebna dokumentaija i dokumentacija sklapanja dijelova može biti kreirana sistemski:

 • ND/CNC podaci za dvoosno ili troosno rezanje
 • Matrice za valjanje ili savijanje limova oplate
 • Liste težina i centara gravitacije
 • Proizvodna lista dijelova za uzdužnjake i poprečne presjeke

Korisnik može automatski markirati limove oplate. Koristeći dodatne baze podataka mogu se dobiti dodatne liste podataka.


4. planar hull model

Kompletna unutarnja struktura broda je modelirana kao TRIBON paneli, uključujući limove, profile, koljena, flanđe, prelomljeni paneli itd. što čini detaljan model koji se koristi za dobivanje proizvodnih podataka.

4.1 Koncept modeliranja trupa

Struktura tipične baze podataka čelika u Tribonu (OGDB), slika 2. Brod se najprije razlomi u seriju blokova Tribon programa. Ovi blokovi su definirani kao kocka u prostoru, koji definiraju maksimalnu i minimalnu mogućnost tehnologije određenog Tribon bloka. Ti Tribonovi blokovi mogu reflektirati aktualnu raspodjelu blokova broda u assembly-u, ili mogu predstavljati samo područja broda raznih modela trupa u kojima se može raditi. Ukoliko Tribonov blok predstavljasamo područje za rad, stvarnu raspodjelu blokova u assembly-u može biti definirana poslije, koristeći Tribon Assembly Modelling Tool ( Tribonov Assembly modelni alat ). Unutar svakog Tribon bloka, kreirana je serija Tribon panela, slika 2., koja predstavlja potrebnu čelićnu strukturu. Tijekom modeliranja Tribon panela, Tribonov blok mora biti definiran, te će sistem konstantno kontrolirati kako bi osigurao da svaki panel dodjeljen određenom tribon bloku stvarno i naliježe unutar granica tog bloka. Tipicni tribon panel je sastavljen od određenog broja limova, u koji se može dodati bilo koja kombinacija profila, koljena, traka itd. Slika 3, možemo vidjeti da panel prikazuje transverznu pregradu, sastavljenu od 5 limova, 18 profila, 24 koljena, 3 trake ili ukrepe, te 11 klipova.
4.2 Efikasno modeliranje

Tribon paneli su kreirani interaktivno uz optimalno sudjelovanje dizajnera. Paneli mogu biti pomicani ili kopirani da bi se ubrzao proces modeliranja. Dijelovima se automatski dodjeljuje broj pozicije. Ako je panel bio napravljen u Initial Structural Design namjenskom programu on može biti modificiran koristeći Planar Hull module.

4.3 Veliki paneli

U preliminirnom stadiju modeliranja veliki konceptualni paneli, nazvani «jumbo panels», mogu biti kreirani i kasnije podjeljeni automatskim putem u panele veličine pogodne za proizvodnju.

4.4 Uska povezanost modeliranja i nacrta

Tribon omogučuje modeliranje u 2D crtežu slika 3. To znači da sve vrste nacrta panela, npr. radni nacrti panela, održavaju vezu sa panelom u modelu. Promjene u modelu mogu biti izvršene preko 2D nacrta. Ova funkcija osigurava povezanost između Tribona Product Information Modela-a i pripadajućih nacrta smanjujući vrijeme potrebno za dokumentiranje nacrta.
4.5 Asocijativnost modela

Asocjativnost modela definirana za vrijeme modeliranja znači da su dijelovi modela povezani svojim granicama za druge dijelove u okolini, što predstavlja prednost kod unošenja promjena u sami model. Mijenjajući geometriju jednog dijela, drugi dijelovi mijenjaju svoju granicu. To znaći da se model lako prilagođava promjenama npr. formi trupa ili poziciji palube. Tako se dizajn može brzo razvijati zato što Tribon automatski koristi reference za spajanje dijelova i određuje koordinatne informacije koje definiraju oblik dijela. Promjene nekog dijela automatski će se odraziti na promjene nekog drugog tijela.


4.6. Funkcije crtanja

Tribon sadrži brojne funkcije za interaktivan razvoj crteža. Mogu biti kreirani klasifikacijski nacrti i radni nacrti.

Nacrti mogu biti napravljeni na dva načina:

 • Simboličkom prezentacijom profila, zavara, otvora za prozračivanje itd.
 • Potpuni 3D prikaz
 • Simbolički način je tradicionalan za klasifikacijske i radne nacrte dok se 3D prikaz koristi za razne prikaze sklapanja. Funkcije crteža omogućuju:
 • Osnovne 2D alate
 • Pristup i prikaz dijelovima opreme (kabelske trase, cjevi, oprema itd.)
 • Označavanje dimenzija

Razne funkcije omogućuju izradu različitih nacrta za različite potrebe brodograđevne industrije.

4.7 Proizvodne informacije

 • Liste težina i težišta
 • Liste za proizvodnju
 • Upravljanje dijelovima uključujući i manje dijelove kao pločice

  1. Produljenje limova

Ova funkcija se koristi za kompenzaciju deformacija limova uslijed zavarivanja elemenata, kao i kod procesa sklapanja. Korisnik priprema tablicu produljenja, koja sadrži broj produljenja i stvarne mjere u radionici. Analizirajući zavarivanje i bazirajući se na tablicu produljenja, TRIBON će automatski procjeniti količinu produljenja i smjer koji će se primjeniti za dotični lim uključujući limove i profile.

5. PLATE NESTING AND NC MODULING

Nesting funkcija panela se koristi za nesting dijelova na limove i generiranje NC/CNC podataka za rezanje i markiranje.

5.1 Automatska generacija dijelova

Dijelovi koji nastaju su generirani potpuno automatski iz panela trupa
uzimajući u obzir zavarivanje, produljenje itd.

5.2 Nesting

Funkcija nesting (slaganje) sadrži brojne alate za različite namjene strojeva za rezanje koje se koriste u brodogradnji. Brzo slaganje koristeći automatsku selekciju dijelova bitno olakšava odabir dijelova sa liste kako bi se postigla maksimalna iskoristivost materijala. Intervencija operatera je dozvoljena kao i potpuno manualno nestanje. Markiranje sekvenci rezanja mogu biti definirane automatski kao i manualno.

5.3 Nestanje profila

Ovom opcijom uklapanja profila moguće je optimalno iskombinirati veći broj komada profila na definirani skup neizrađenih profila kakvi dolaze iz tvornice. Komadi profila mogu biti odabrani iz bloka, panela ili same montaže. Ručno namještanje profila je također moguće. Povrh toga postoji i opcija podrezivanja krajeva koja omogućava stvaranje reda za pokretanje robotiziranog rezanja linija.

5.4 Tribon Genauigkeit

Opcija Genauigkeit (njem. točnost) služi za unapređivanje točnosti centriranjem dijelova u procesu montaže. To je postignuto pomoću markiranja trokuta i linija koje su napravljene automatski u proizvodnji dijelova uz opciju ručnog dodavanja markacija. Osnovna ideja je: dio sam prikazuje nacrt.

5.5 Kontrola točnosti i označavanje trokuta

Iako se primarno koristi za montažu dijelova, oznake (trokuti, linije) se mogu koristiti i za kontrolu točnosti.

Označavanje trokuta ima prednosti u usporedbi s tradicionalnim označavanjem linija jer postavlja dio u tri smjera: uzdužno, poprečno i dodatno u vertikalnom smjeru.


Slika 4., prikazuje kako su oznake trokutima upotrijebljene za montažu profila, ukrepa ili ojačanja. Ujedno prikazuje i druge trokutiće koji će biti upotrijebljeni u sljedećim koracima montaže.

Oznake trokuta su napravljene na oba komada koji se spajaju, na limu i profilu. Za pozicije trokuta treba uzeti u obzir očekivani razmak za zavar i skupljanje materijala u takvom spoju. Tribon Genauigkeit je podržan i za ravne i za zakrivljene dijelove trupa kao što je oplata broda.

Slika 5., prikazuje kako su trokutići upotrijebljeni u montaži uzdužnjaka i na okviru na oplati (svi trokuti nisu prikazani), dok slika 6, prikazuje nastavak montaže.

5.6 Prednosti

Za svako brodogradilište koje koristi opremu za automatsko označavanje, ova opcija nudi mogućnosti za povećan nivo točnosti bez posebno utrošenog vremena.

 1. TRIBON DOTORi

Tribon 4 ima osobinu naprednog podešavanja i kontroliranja skošenja, za tipove skošenja uz fiksne kutove i za one gdje kutovi skošenja variraju. Podrška za ovu drugu kategoriju u Tribonu 4 identificirana je kao Tribon Dotori opcija.

6.1 DOTORI CALCULATIONS (proračuni)

Tribon 4 podržava definiciju i upotrebu skošenja zbog zavarivanja uvijek u ovisnosti o kutu spajanja između elemenata koji se spajaju i/ili njihovim debljinama. Dotori može biti primijenjen za računanje skošenja (bevela) u više situacija. Na primjer, profili na okvirima oplate ili pločice na izrezima (cutout). Dotori automatski daje informaciju za kontrolu kuta rezne glave, a može i prema odluci korisnika.
6.2 SPECIJALNI TIPOVI SKOŠENJA

Skup osnovnih specijalnih tipova skošenja predstavljen je za upotrebu definicije tipova skošenja za različite kutove slika 7. To uključuje ne samo obična skošenja, prikazana na slici dolje, nego i neke kompliciranije, npr. Y i X tipove priprema za zavar. Kod ovih tipova skošenja neki parametri mogu biti fiksni, oni drugi mogu varirati ovisno o kutu spoja.

6.3 RAZLIČITE PROIZVODNE LINIJE

Različita pravila za skošenja mogu biti podešena za različite proizvodne linije, ovisno o tipu prerade dijelova. U svakom slučaju kut spajanja je uračunat automatski od strane TRIBON Product Information Model-a.

6.4 AUTOMATSKI ODABIR TIPA SKOŠENJA

Potpora za TRIBON Dotori znači ne samo da je kut skošenja uračunat, npr. za uski V spoj, nego isto tako tip skošenja može biti napravljen u ovisnosti o kombinaciji kuta spajanja i debljine lima. Na primjer, neka kombinacija može rezultirati V spojem dok druga kombinacija može biti Y spoj gdje je donji dio Y-a prisan spoj ovisno o kutu. TRIBON može prepoznati i postupiti inteligentno te ponuditi nekoliko izvanrednih primjera.

6.5 DIMENZIJE SKOŠENJA I DIJELOVA

Rukovanjem osnovnim tipovima skošenja dimenzije dijelova se modificiraju zbog međuprostora koje koristi određeni tip skošenja. Dotori opcija dimenzije dijelova ponovo računa da bi se proizvela točna kontura traženih dijelova. Ova opcija pokriva i podešavanje dimenzija dijelova u slučaju da je tip skošenja sa fiksnim kutom.

6.6 OPSEŽNA PODRŠKA U PROIZVODNJI

Tribon Nesting sistem sadrži opsežnu podršku za direktnu upotrebu skošenja i parametara za rezanje dijelova, za rezanje limova i proizvodnju profila.

7. DEFINICIJA MONTAŽE I INFORMACIJE O ZAVARIVANJU

Potpuna informacija o modelu trupa korištena je u Work Preparation potprogramu programa Tribon 4, koji grupira informacije o dizajnu za razne predmontaže, montaže, i dijelove za proizvodnju. Za svaki korak montaže mogu biti primijenjene sljedeće metode:

 • Automatska proizvodnja nacrta montaže
 • Izračun težina i težišta
 • Izračun površine za bojenje
 • Automatsko određivanje zavara na mjestu spajanja
 • Veza montaže sa sistemom robota za zavarivanje

8. PREDNOSTI TRIBONA 4 HULL

  1. Skraćenje vremena utrošenog na dezign
 • Velika preciznost funkcija razvijenih specijalno za dizajn strukture broda
 • Velika podrška za nacrte klase
 • Automatsko stvaranje informacija o proizvodnji pomažući cjelokupnom procesu proizvodnje od rezanja komada limova do završne montaže
 • Ručno crtanje je skroz eliminirano
 • Manje revizije nacrta, listi itd. budući da mogu biti napravljeni neposredno prije zahtjeva u proizvodnji
 • Bolja komunikacija kroz sve režime dizajniranja upotrebom općeg Tribon Product Information Model-a kao dio složenog odnosa spremanja podataka za sve Tribon 4 aplikacije.

8.2 Skraćenje vremena utrošenog u proizvodnju

- Dostupna proizvodna oprema i sredstva u brodogradilištu tijekom konstruiranja i
u slučaju promjene dizajna, te korištenje istih na najbolji način
- Pomoć za robote, panel linije, strojeve za rezanje profila
- Informacije predočene točno na vrijeme upotrebom najmodernijeg TRIBON
Product Information Model-a
- Kontrole sudara odrađene tijekom konstruiranja
- Smještaj informacija označenih na profilima i okvirima da bi se montaža točno
izvela
 • Kontrolne oznake označene na dijelovima da bi se osigurala provjera stvarnog
skupljanja materijala uslijed zavarivanja, itd.

8.3 Ušteda na materijalu
 • Bolji dizajn smanjuje težinu materijala i broj utrošenih dijelova
 • Smanjenje viškova materijala i manje utrošenog vremena na radovima spajanja
 • Bolje slaganje i pravovremeno rezanje dijelova smanjuje gubitak materijala i otpad

8.4 Poboljšanje kvalitete proizvoda
 • Upotreba dosljednog i pouzdanog TRIBON Product Information Model-a
 • Preciznost obilježavanja podataka na dijelove zbog strukturne faze montaže smanjuje ponavljanje radova
 • Nastavci kutova na dijelovima su markirani tako da dijelovi mogu biti locirani i zavareni pod točnim kutom.

Translate